Formularz zgłoszeniowy - edukacja statystyczna

Proszę wybrać rodzaj placówki

Klauzula informacyjna – działalność edukacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że:

Tożsamość Administratora:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Dane kontaktowe Administratora Danych:
Z Administratorem można się kontaktować:

 • listownie na adres: ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa;
 • poprzez e-mail: SekretariatUSWAW@stat.gov.pl;
 • telefonicznie: +48 22 464 20 00.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Administrator wyznaczył inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować:

 • listownie na adres: ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa (z dopiskiem „IOD US Warszawa”);
 • poprzez e-mail: IOD_USWAW@stat.gov.pl ;
 • telefonicznie: +48 22 464 22 64.

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

Cele przetwarzania Państwa danych i podstawa prawna:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszeń i realizacji zajęć edukacyjnych z zakresu statystyki publicznej dla administracji publicznej oraz dla placówek oświatowych. Administrator przetwarza Pani/ Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi), w związku z art. 25 ust. 1 pkt. 16 ustawy o statystyce publicznej.

Źródło pozyskania danych:
Dane uczestników, tj.: nazwa szkoły, klasy oraz informacje o szczególnych potrzebach pozyskiwane są od Placówki zgłaszającej udział z zajęciach.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych:
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Podmioty takie nie są jednak uznane za odbiorców danych.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych:
Zgłoszenie do udziału w zajęciach jest na zasadzie dobrowolności, podanie danych osobowych jest konieczne do zapisu i wzięcia udziału w zajęciach.

Okres przechowywania danych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, a następnie będą przechowywane w celu realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.

Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:
Może Pani/Pan żądać od Administratora realizacji praw:

 • dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • do usunięcia danych osobowych;
 • do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/ Pana dane niezgodnie z prawem.
2023 | Urząd Statystyczny w Warszawie